0

About us

Seller (invoicing address, registered office)

LETTA s. r. o. Tallerova 8/5
811 02 Bratislava
Slovakia

ID No.: 46 760 385
Tax ID No.: 202 356 6391

The company registered with the Companies Register kept by the District Court Bratislava I, section: Sro, entry no. 82768/B

Bank: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK0311 0000 0000 2925882745
BIC: TATRSKBX

Inspection authority:

Slovak Trade Inspection for Bratislava Region
Supervisory Department

Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Slovakia

tel. no.: +421 (0) 2/ 58272 172 or 02/58272 104
fax no.: +421 (0) 2/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

The Buyer who is a consumer can file motion for initiation of the alternative dispute resolution pursuant to Act No. 391/2015 Coll. on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes as amended through the following platform of the alternative dispute resolution: http://ec.europa.eu/odr
 Prevádzkovateľ (fakturačná adresa a sídlo spoločnosti)

LETTA s. r. o.
Tallerova 8/5
811 02 Bratislava
Slovensko

IČO: 46 760 385
DIČ: 202 356 6391

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 82768/B

Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK0311 0000 0000 2925882745
SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dohľadu

Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Slovensko

tel. č.: +421 (0) 2/ 58272 172 alebo 02/58272 104
fax č.: +421 (0) 2/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom nasledujúcej platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr

#Watch after your bag ‘cause your bag is watching you

letta + Instagram = lettagram

1585401799644177407_1829352061585000990511038801_1829352061584763817652275477_1829352061583560586641205710_1829352061580416528150271021_1829352061579632681963975739_1829352061579078420511222617_1829352061577374461132136451_1829352061576790716406576042_1829352061573432278968457389_182935206